תקנון החנות

כללי

 1. האתר מופעל על ידי הום חפר מרחוב עמק חפר 1 בת חפר (להלן: "הום חפר").
 2. אין באמור בתקנון זה בכדי לגרוע מהוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הצרכן תשמא-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו וככל ותתגלה סתירה בין האמור בתקנון זה לבין הקבוע בדין, יחול האמור בדין.
 3. האתר מיועד לספק למשתמש מידע על החברה, מידע על מבצעים, אופן ההגעה לסניפים, דרכים ליצור קשר עם החברה וכדומה. המוצרים המוצגים באתר ניתנים

לרכישה דרך האתר (מכר מרחוק), בכפוף לזמינותם במלאי ולאמור בתקנון זה.

 1. הום חפר אינה מחויבת לספק מוצר שאינו קיים במלאי, והמשתמש מוותר על כל תביעה בכל הכרוך ונובע מכך. כמו כן ייתכן כי מוצרים הקיימים במלאי החנויות לא יופיעו באתר, והמשתמש מוותר על כל תביעה בכל הכרוך ונובע מכך.
 2. מובהר כי ייתכנו מקרים חריגים של טעויות ביחס למידע על המוצרים באתר לרבות מחירם. טעויות אלו הינן בתום לב, הנובעות מטעות אנוש או טעות הקלדה בולטות בחריגותן, במקרים אלה לא יוכל המשתמש ליהנות מהטעות

והוא יהיה זכאי לרכוש את המוצר במחיר הנכון.

 1. אותם שירותים ומוצרים הנמכרים דרך אתר הום סנטר, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב באתר. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט – בהתאם לבקשת הגולש – מספר התשלומים האפשרי וזאת עד למקסימום הנקוב באתר, וסך כל תשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית שצורף למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שהתבקש על ידי הרוכש.
 2. השימוש באתר הינו כפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.
 3. כל משתמש ו/או מבצע פעולת רכישה באתר הום חפר (להלן: "מבצע הפעולה" ו/או "הרוכש" ו/או "הצרכן"), מצהיר – בעצם השימוש ו/או הרכישה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על השימוש ורכישת מוצרים באמצעות אתר הום חפר, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת השימוש ו/או הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד הום חפר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות הום חפר ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.
 4. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

 

מבצעים

 

 1. אתר הום חפר מציע לעיתים מוצרים במבצעים מיוחדים, ו/או מבצעי הנחות מיוחדים וכדומה, הקיימים גם בסניפי הום חפר וכן מבצעים ייחודיים המוצעים רק באתר.
 2. אין כפל מבצעים ו/או אפשרות רכישה בתווי קניה, כרטיס נטען, כרטיס דיירקט, כרטיס תייר, אלא אם כן צוין אחרת.
 3. הום חפר אינה מתחייבת כי כל מבצע שתערוך יחול על כלל לקוחותיה. יודגש כי הום חפר זכאית לשנות את ההטבות או לבטלן, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. הום חפר רשאית בכל עת, להפסיק כל מבצע שהיא עורכת לשנותו או להחליפו ולבטל או לשנות בכל עת מתן כל הנחה הניתנת על ידה, הכל לפי הקבוע בתנאי אותו מבצע.

 

 

ביצוע הזמנה

 

 1. לקוח גולש לאתר הום חפר, במידה והנך חפץ ברכישת מוצר/ים – נא הרשם באתר והשאר פרטי זיהוי: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ("דוא"ל"), מספר טלפון, שם משתמש לכניסה. סיסמא תוחזר לכתובת דוא"ל כאמור. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, שאם לא כן, לא תוכל הום חפר להבטיח את ביצוע ההזמנה. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.
 2. כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות דרך האתר, יש לבחור תחילה מוצר או שירות שניתנים לרכישה דרך האתר באמצעות לינק "הוסף".
 3. ניתן לבצע הזמנה של מוצר בתוספת דמי משלוח לאספקה עד בית הלקוח בכפוף לאמור בתקנון זה.
 4. כמו כן, הלקוח יוכל לבצע הזמנה של מוצר באיסוף עצמי תוך כדי ציון הסניף שממנו הלקוח מעוניין לאסוף את המוצר המוזמן .
 5. בקופה הנך מתבקש לרשום את פרטי כרטיס האשראי וכן מספר התשלומים, לפי הנהוג בהום חפר ולאשר את העסקה.לעיתים, בקניה מעל סכום מסוים, יתבקש מבצע הפעולה לשלוח העתק צילומי של תעודת הזהות שלו, וזאת לאור הוראות הבטיחות של חברת הסליקה.

מיד לאחר ביצוע הפעולה, תבצע הום חפר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ובדיקה של המצאות הפריט המוזמן במלאי. עם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי תינתן הודעה מתאימה על גבי מסך המחשב כי ההזמנה אושרה זמנית ואולם האישור הינו מותנה למשך תקופה של 24 שעות עד גמר וידוא המצאות הפריט המוזמן במלאי החברה ורק אז יינתן אישור סופי של ההזמנה ויישלח אישור וחשבונית קנייה לכתובת הדוא"ל על ביצוע הפעולה. ההזמנה תרשם במחשבי הום חפר וניתן יהיה לראות את ההזמנה בקישור "כרטיס לקוח".

 1. במקרה בו לא אושרה ההזמנה ע"י חברת האשראי- מבצע הפעולה יקבל הודעה מתאימה ע"י מרכז ההזמנות. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לעסקה וההזמנה תהא בטילה ומבוטלת.
 2. יובהר ויודגש, כי ההזמנה תחשב כמושלמת רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי והום חפר אינה מחויבת כלפי הלקוח כל עוד לא אושרה ההזמנה על ידי חברת האשראי.
 3. כל ההזמנות שאושרו ע"י חברות האשראי ירשמו באתר עם סטאטוס "הזמנה חדשה".
 4. הרישום שנרשם במחשבי הום חפר ואישור התשלום על ידי חברת האשראי, יהווה ראיה לנכונות הפעולות.
 5. חיוב הרוכש בגין המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי.
 6. תעודת אישור תשלום תשלח לתיבת דוא"ל, אשר הוקלדה בעת הרכישה.
 7. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה credit guard הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת אתר הום חפר וכן באמצעות סיסמה שהלקוח מתבקש להקליד בשלב הכניסה ל"חשבון שלי".
 8. הרשמה להום חפר מהווה אישור מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות הום חפר, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של הום חפר, אלא אם כן סימן מבצע הפעולה במהלך הרכישה כי אינו מעוניין בכך.

 

 

מי זכאי לבצע פעולת רכישה באתר

 

 1. כל אדם מעל גיל 18 הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר הום חפר ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר הום חפר, רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה.
 2. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, לא תחייב פעולת הרכישה את הום חפר.
 3. תנאי מוקדם הינו היות המשתמש בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל ולחילופין תייר הנמצא בארץ כדין.
 4. פעולת רכישה של מוצרים באתר הום חפר נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד באתר האינטרנט בלבד , שהונפק בישראל על ידי חברת אשראי הפועלת כדין בישראל.
 5. על המשתמש להיות בעל תא דואר ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
 6. מחירי האתר תקפים באתר בלבד.
 7. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי הום חפר הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה -לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.
 8. הום חפר תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.
 9. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 10. הום חפר רשאית למנוע ממשתמש להשתתף במכירות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
 11. המשתתף ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
 12. המשתתף הפר תנאי מתנאי התקנון.
 13. המשתתף מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
 14. המשתתף ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בהום חפר או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמה ו/או מי מבעלי החנויות ו/או מי מצד ג' כל שהוא.
 15. המשתתף מתכוון לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור בו.
 16. הום חפר תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.
 17. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 

 

 

המוצרים המוצעים לרכישה באתר הום סנטר

 

 1. הום חפר מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים. הום חפר אינה מתחייבת להציע באתר את כל או איזה מן המוצרים שהיא מציעה לרכישה בחנויותיה.
 2. הום חפר מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. להום חפר שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
 3. הום חפר תעדכן באם המוצרים אינם קיימים עוד במלאי ואולם ייתכנו מקרים בהם ייעשו מספר רב של הזמנות ביום אחד והנתונים אודות המלאי לא יעודכנו באופן מיידי אלא זמן סביר לאחר מכן.
 4. חלק מהמוצרים המוצעים לרכישה באתר הום חפר מלווים בתעודת אחריות. במקרים אלה תעודת אחריות תהיה מטעם היצרן ו/או היבואן ו/או נותן השירות ו/או הום חפר (להלן: "בעל האחריות").
 5. האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם, ליכולת פעולתם התקינה ולמפרט פעילותם חלה אך ורק על בעל האחריות ולא על הום חפר.
 6. כל רוכש מצהיר בעצם ביצוע פעולת הרכישה כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד הום חפר ו/או מי מטעמה וכן נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתכונות דלעיל אלא לבעל האחריות בלבד. תעודת האחריות מאת בעל האחריות תימסר במעמד מסירת המוצר, וכן יתאפשר עיון בתעודת האחריות עוד לפני השלמת העסקה בנקודות המכירה של הום חפר. בתעודת האחריות יצוינו:

6.1 שם המוצר, תיאורו ושם הדגם.

6.2 תאריך רכישת המוצר, פרטי העוסק שמכר את המוצר.

6.3 פרטי היצרן.

6.4 כתובת ומספרי טלפון של תחנות השירות.

 1. חלק מן המוצרים יסופקו לרוכש על ידי גורם שלישי. במקרה זה יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם, הום חפר תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד הום חפר ו/או מי מטעמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים באספקה והטענות תופנינה כנגד הצד השלישי.
 2. כל מוצר המוצע לרכישה באתר הום חפר ילווה בנתונים הבאים לפחות, בפרט או באמצעות תקנון זה:

8.1 פרטי חב' הום חפר., לרבות מספר חברה וכתובתה.

8.2 התכונות העיקריות של המוצר.

8.3 מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים.

8.4 מחיר ההובלה או המשלוח נכון לתחומי הקו הירוק בלבד, למעט אזורי ים המלח ואילת. הום חפר תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לשטחים האמורים בתשלום מחיר הובלה שונה.

8.5 מועד ודרך אספקת המוצר– מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.

8.6 התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף – לגבי מבצעים מיוחדים. לגבי יתר המוצרים, שאינם מוצעים לרכישה במבצע מיוחד, תוקף ההצעה הינה למשך תקופת הופעתה באתר הום חפר ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

8.7 זהות חברת השירות ו/או שם היצרן וארץ ייצור הנכס.

8.8 פרטים בדבר זכות מבצע הפעולה לבטל את החוזה, כמפורט בסעיפים תחת הנושא "אופן ביצוע פעולות רכישה"

8.9 מידע בדבר האחריות לנכס או לשירות.

 

אופן ביצוע פעולת רכישה

 

 1. הרוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע למכירה דרך אתר הום חפר.
 2. הום חפר ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת. ואולם ככל שמפעילי האתר יהיו מודעים לפרט השגוי שהוכנס, הוא יתוקן על ידם.
 3. אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, ואליה בלבד.

פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של הום חפר בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה וכן לגורם המספק ו/או המתקין לצורך ביצוע ההובלה ו/או ההתקנה הרוכש מסכים כי הום חפר תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.

 1. מערכת המחשב של הום חפר מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר הום חפר, ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

 

 

ביטול עסקת הרכישה

 

 1. עפ"י חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), זכותו של הרוכש לבטל את עסקת הרכישה על ידי הודעה להום חפר וזאת החל מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר.
 2. על אף האמור לעיל, בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם רוכש שהוא אדם עם מוגבלות, ו/או אזרח ותיק ו/או עולה חדש, רשאי הרוכש לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לרוכש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
 3. הייתה לרוכש זכות לבטל עסקה לפי החוק או לפי המוסכם עם החברה, יוכל לבטלה בהודעת ביטול שימסור לחברה בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן ובהתאם לפרטי ההתקשרות ביחס לכל דרך ביטול:
 • בעל פה – בטלפון מספר 055-9631010 או בהודעה בעל פה במקום העסק, למעט אם נקבע לפי החוק כי ביטול העסקה ייעשה בדרך של הודעה בכתב
 • בדואר רשום לכתובת – עמק חפר 1 בת חפר
 • בדואר אלקטרוני לכתובת:[email protected]
 • באינטרנט – באמצעות טופס צור קשר באתר.

 

 1. בהודעת ביטול שיעביר הרוכש לחברה עליו לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בעל פה כאמור לעיל – עליו למסור פרט מזהה נוסף אם הוסכם עליו בין הצדדים בעת ההתקשרות.
 2. בביטול עסקה לפי חוק ושלא מהנימוקים המנויים לעיל, יחולו תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010, לרבות לעניין התנאי שהרוכש יחזירם לעוסק ושהטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש.
 3. לקוח אשר רכש מוצר לאספקה עד הבית ומבקש לבטל את העסקה, יודיע לחברה על ביטול העסקה לא יאוחר מ- 12 שעות ממועד ביצוע ההזמנה. לקוח אשר לא יודיע במועד הקבוע כאמור, יחויב בדמי משלוח.
 4. בכל מקרה של בקשת רוכש לביטול העסקה לאחר שהמוצר כבר נשלח, על הרוכש להשיב המוצר על חשבונו ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית, וככל שהדבר אפשרי או סביר, שלם וללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא .
 5. תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

 

 1. בהתאם לכך:

 

 • בביטול עקב פגם בנכס או אי התאמה בין הנכס לבין הפרטים שנמסרו לו, תחזיר החברה לרוכש תוך 14 יום את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו ויבוטל חיובו, ללא דמי ביטול. ככל שהנכס הגיע לרוכש עליו להעמידו לרשות החברה במקום בו נמסר לו ויודיע על כך לחברה.
 • בביטול בשל טעמים אחרים, תחזיר החברה לרוכש תוך 14 יום את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו ויבוטל חיובו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס או 100 ₪- לפי הנמוך מביניהם. ככל שהנכס הגיע לרוכש עליו להעמידו לרשות החברה במקום העסק ויודיע על כך לחברה.
 • החברה רשאית לתבוע נזקיה בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
 1. ככל שיבקש הרוכש כי הום חפר תוביל חזרה את המוצר המוחזר, בין אם המוצר הגיע לידיו ובין אם המוצר נמצא בדרכו אליו, יישא הרוכש בעלות הובלת המוצר כאמור וזאת על פי עלויות ההובלה המקובלות בהום חפר.
 2. כמו כן לא יוחזר מוצר שאריזתו הושחתה, שנשבר או התקלקל כתוצאה משימוש לא נכון. תנאים נוספים: אין החלפה / החזרת מוצר שנחתך או הותאם לפי מידה. אין החלפה / החזרת מוצרים פסידים (נורת חשמל, סוללה, ראש דיו וכו'), אין החלפה / החזרת מוצר טיפוח (מטעמי הגיינה). אין החלפה/החזרת אביזר מחשב, מצלמה, מכשיר MP3 , תוכנה או סרט הניתנים להעתקה.

 

 

תשלום

 

 1. חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי בד בבד עם ביצוע ההזמנה לרכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.
 2. ברכישת מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי, בכפוף לאישור חברת האשראי, בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית.על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.
 3. כל המחירים המוצגים באתר הום חפר כוללים מע"מ. המחירים אינם כוללים הוצאות הובלה והתקנה, וכן כל תוספת או הוצאה אחרות שיחולו על הצרכן.
 4. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שהתשלום באמצעות כרטיס אשראי מאובטח ופרטי כרטיס האשראי לא נשמרים במערכת הום חפר לאחר ביצוע הרכישה על ידי הלקוח. מובהר, כי מחירי המוצרים המוצגים באתר, והמחייבים את הרוכש, עשויים להיות שונים מהמחירים המוצגים בחנויות הום חפר והרוכש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה בדבר אי התאמה, אם וככל שתהייה.

 

אחריות ושירות

 

 1. כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר הום חפר הינם חדשים, באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם כללי האחריות והשירות הרגילים לגבי מוצרים מאותו סוג.
 2. האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על החברה החתומה על תעודת האחריות שסופקה יחד עם המוצר לרוכש.
 3. בהעדר אחריות של היצרן ו/או היבואן ו/או נותן השירות חברת הום חפר תהיה האחראית הבלעדית למוצרים (במסגרת תעודת האחריות המקורית) ובלבד שנעשה שימוש סביר במוצר.

 

 

אספקת/הובלות המוצרים

 

1.     הום חפר תדאג לספק כל מוצר הנרכש על מבצע הפעולה באתר, לכתובת בישראל שהוקלדה בעת הרכישה למעט אילת וים המלח. מבצע הפעולה יכול לבחור באופציה של איסוף עצמי  בסניף הום חפר, וזאת ללא כל עלות בגין המשלוח, ההזמנה תסופק עד 7 ימי עסקים, מותנה בכך שהמוצר מצוי במלאי של אותו סניף.. מבצע הפעולה יכול לבחור באופציה של משלוח, אשר יסופק עד 10 ימי עסקים. (האמור לעיל מתייחס לכלל הפריטים באתר פרט לארונות קיר וארונות הזזה שלהם שידות אמבטיה, מקלחונים ומחסנים, ימי אספקה שונים)

2.     חומרים מסוכנים, אשר ניתנים לרכישה דרך האתר, לא יסופקו לכתובת בישראל שהוקלדה בעת הרכישה, והאיסוף יעשה על ידי הרוכש, בכוחות עצמו, בסניף הום חפר אשר נמצא בבת חפר , רחוב עמק חפר 1.

3.     הום חפר תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. הום חפר מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי.

4.     הום חפר לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של הום חפר לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.

5.     באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית הום חפר תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

6.     דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. בהעדר מעלית, משלוחים מעל 25 ק"ג יסופקו ללקוח רק עד למקום הכניסה לבניין, והשליח לא יעלה את המוצרים עד לדירה.

7.     במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל הום חפר תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

8.     זמני אספקת המוצרים/שירותים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים. (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

9.     בעת אספקת המוצר, רשאית הום חפר לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

10. יובהר, כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.

11. הום חפר שומרת על זכותה לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה הינו המחיר המפורסם במועד השלמת תהליך ההזמנה.

12. יובהר, כי דמי המשלוח עשויים להיות שונים ממוצר למוצר וייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בהתאם למשקלם.

13. תעודת ההזמנה של המוצר תוכנס אל הקרטון החיצוני בו ארוז המוצר שנרכש.

14. תעודת המשלוח תודבק על הקרטון החיצוני בו ארוז המוצר שנרכש.

 

 

חריג ביחס לארונות קיר, שידות אמבטיה, מקלחונים, מחסנים

 

1.     זמן האספקה ביחס לארונות קיר הינו מוגדל ועומד על 30 ימי עסקים.

2.     זמן האספקה ביחס לשידות אמבטיה ומקלחונים הינו מוגדל ועומד על 14 ימי עסקים.

3.     לפי המצויין במפרט הטכני של המוצר באתר. זמן האספקה ביחס למחסנים הינו מוגדל ועומד על 10-21 ימי עסקים.

4.     דמי ההובלה ביחס לרכישת ארונות קיר ישולמו ישירות למוביל/מתקין אשר יישלח ע"י הום חפר לביצוע ההובלה/התקנה אצל הרוכש. מובהר כי סעיף זה לא יחול ביחס לאילת וסביבתה שם ההובלה וההרכבה הינם חובה וכחלק ממחיר הרכישה.

5.     הרוכש רשאי להודיע כי אינו מעוניין בהובלה וכי יבצע איסוף עצמי של ארון הקיר וזאת ממחסני היצרן, בכתובות הרשומות בתחתית התקנון כפי שיתעדכן מעת לעת.

 

 

 

תנאים נוספים הום חפר

1.     הום חפר שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר הום חפר.

2.     המידע וההמלצות הניתנים באתר, לדוגמה המלצות בנושא שיפור ועיצוב הבית, משקפים את עמדת הום חפר בלבד, קיימת האפשרות לריבוי דעות בעניינים אלה. משתמש מקבל על עצמו את האחריות לשימוש במידע ובהמלצות המופיעים באתר, ומוותר על כל תביעה כלפי הום חפר בכל הכרוך ונובע מכך.

3.     מידע המופיע באתר לגבי מוצרים שאינם מיוצרים על ידי הום חפר, נמסר על ידי יצרני אותם מוצרים והום חפר אינה מאמתת מידע זה בעת פרסומו באתר. הום חפר לא תישא באחריות לכל אי התאמה, חוסר, הטעיה, טעות או מצג שווא במידע שקיבלה כאמור.

4.     תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, וייתכן כי יהיו הבדלים בין המוצרים לבין תמונותיהם. ולמשתמש לא תהיה תביעה בכל הכרוך ונובע מכך.

5.     במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת הום חפר יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשורת ובמערכת הנתונים של אתר הום חפר, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5%, רשאית הום חפר להודיע על ביטול עסקת הרכישה.

6.     במידה שתחול או תתגלה טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה הום חפר רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.

7.     במידה שיתברר להום חפר כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש, תהיה הום חפר רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש.

8.     בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב הום חפר לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, לפי העניין, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

9.     כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, אייקונים, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו הנם בבעלותה הבלעדית של הום חפר ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים אלה ללא קבלת אישור הום חפר בכתב ומראש.

10. אין בהצגת המוצרים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם.

11. רישומי המחשב של הום חפר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

12. כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר או בדוא"ל, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.

13. הום חפר אינה אחראית על פעילותו התקינה של האתר, ועל אבטחת המידע באתר, על אף שתפעל לשם כך. למשתמש לא תהיה כל תביעה הכרוכה ונובעת מכך.

 

 

פרטיות ואבטחת מידע

·       הום חפר עושה כל הניתן על מנת להגן על פרטיות לקוחותיה.

·       במסגרת זו, לא מועבר מידע רגיש הקשור ללקוחותיה ולחשבונותיהם לידי צדדים שלישיים וכן לא נאגר מידע על אמצעי התשלום, מספר החשבון ופרטי כרטיסי אשראי ובכך נמנעת האפשרות של צד שלשי להגיע לפרטי כרטיסי האשראי. הפרטים מועברים ישירות לאתר מובטח של חברת הסליקה .

·       לא נעשה שימוש בכתובת הדוא"ל של הלקוח ללא הסכמתו.

·       הום חפר מתחייבת לפעול בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ותיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושירותים) התשמ"ב-1982.

·       הום חפר רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש באתר.

·       המשתמש אינו מחויב למסור את פרטיו האישיים, מסירת פרטים כאמור תעשה על פי החלטתו במידה ויחליט לרכוש מוצר הניתן לרכישה באתר.